REGULAMENTUL

PRIVIND PETRECEREA CAMPANIILOR PROMOȚIONALE

DE CĂTRE ” Maximum Electronic” S.R.L.


 1.   Campaniile promoționale au scopul stimulării suplimentare a Cumpărătorilor de a procura produse din rețeaua magazinelor ”Maximum Electronic” S.R.L. (în continure denumită ”Promoție”). 
 2.  Organizatorul campaniilor promoționale: ”Maximum Electronic” S.R.L., IDNO/cod fiscal:1016600011040, cu sediul: MD-2032, str. Sarmizegetusa, 33 of. 1, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.maximum.md; tel. 022-545-545. 
 3.  Perioada Promoției este stabilită de fiecare dată de către organizator reieșind din evenimentul declarat și este plasat pe siteul oficial al rețelei de magazine
 4.  Spațiul desfășurării Promoției: Magazine Maximum din Republica Moldova:
 •  or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 24/6; 
 •  or. Chisinau, str. Gagarin 16; 
 •  or. Chisinau, str. Decebal 139; 
 •  or. Chisinau, str. Ion Creanga 49/2; 
 •  or. Chisinau, str. St. cel Mare 65; 
 •  or. Cahul, str. Piata independentii, 3; 
 •  or. Balti, str. St. cel Mare 36; 
 •  or. Comrat, str. Tretiakov, 37 a; 
 •  or. Taraclia, str. Lenin, 143/5, nr.2; 
 •  magazinul online.

5.  Participanții la Promoție.

 Promoția este destinată persoanelor fizice și juridice, consumatori finali, cumpărători ai oricăror produse din rețeaua de magazine Maximum. Pentru a fi recunoscută calitatea de Participant, persoana fizică care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.

6. Mecanismul participării la Promoție și condiții de participare.

 •  În perioada Promoției, pentru  a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică sau juridică, trebuie sa achizitioneze (cumpărătură unică) un produs in valoarea stabilită la Promoția respectivă. 
 •  Proba achiziţionării produsului constituie bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului. Neprezentarea bonului fiscal care probează cumpărarea produsului promoţional privează cumpărătorul de beneficiile Promoției. 
 •  Pentru a benefecia de cadoul/avantajul indicat în Promoție, participantul trebuie să bonul fiscal  al produsului procurat.   
 •  În caz de returnare a mărfii, cadoul/avantajul urmează a fi restituit Vînzătorului împreună cu produsul returnat.  În caz contrar Vînzătorul are dreptul de a reține costul acestuia.

7. Promoția nu poate fi aplicată în următoarele cazuri:

 •  Asupra produselor procurate cu Cartela de reducere/discount; 
 •  Asupra produselor procurate în campania ”Multi-vînzări”; 
 •  Asupra produselor procurate în rate/credit; 
 •  Asupra produselor care sunt incluse în alte Promoții la moment; 
 •  Asupra produselor procurate cu Certificat cadou.  

8. Produsele incluse în circuitul Promoției:  

 Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”Maximum” în perioada promoțională.

9. Aderarea la Promoție.

 •  Participantul – persoana fizică sau juridică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional indicat în Campania promoțională. 
 •  Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).   
 •  Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat. 
 •  Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.  

Cadourile, premiile Promoției sunt anunțate de către Organizator pentru fiecare companie promoțională, informația fiind plasată pe siteul www.maximum.md.

10. Condiții de beneficiere de rezultatele Promoției.  

Pentru ca un participant la promoție să poată primi cadoul/avantajul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele conditii: 

 •  A îndeplinit în mod corespunzător conditiile de participare la Promoție; 
 •  Deţine bonul de casă pe produsele procurate conform Promoției. 
 •  Nu a  fost constatată careva fraudă. 
 •  La eliberarea cadoul/avantajul participantul prezintă cec (bon fiscal), acte de identitate(la necesitate) şi      semnează un act de primire a cadoului. 
 •  Achită impozitul refiritor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM(dacă legea prevede).

11. Protecția datelor personale.  

 •  Tuturor participanților  la Promoție  le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind  protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie  2011. 
 •  Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții iși exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de catre Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției. 
 •  Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi facute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

12.  Incetarea campaniei promotionale.  

 Promoția poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Promoția.

13. Fraude și consecințele acestora.

 •  Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției. 
 •  Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa. 
 •  Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate. 
 •  Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

14. Litigii.   

15. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova. 

16. Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor. 

17. Organizatorul este indreptațit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției. 

18. Temeiul legal. Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmita și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova. 

19. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului. 

20. Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promoţional. 

21. Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.maximum.md, fără a fi necesar o publicare în sursele massmedia, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.