0
Coș
Elementul nu a fost selectat

REGULAMENTUL

CAMPANIEI PROMOȚIONALE

  ” Tombolă. Câștigă Automobil”

ORGANIZATĂ DE CĂTRE ” Maximum Electronic” SRL


 1.   Denumirea campaniei promoționale: ”Tombolă. Câștigă automobil” (în continure denumită ”Promoție” sau „Tombolă”). 
 2.  Organizatorul campaniei promoționale: ”Maximum Electronic” SRL, IDNO/cod fiscal:1016600011040, cu sediul: MD-2032, str. Sarmizegetusa, 33 of. 1, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.maximum.md; tel. 022-545-545. 
 3.   Perioada Promoției și data tombolei: Perioada – 01.06.2020; Sfîrșitul- 27.07.2020. Tombola va avea loc pe data de 31 iulie  2020, la canalul Jurnal TV, în direct la emisiunea „Savoare la Maximum”, ora 17:00.


4. Spațiul desfășurării Promoției: Magazine Maximum din Republica Moldova:

 •  Maximum or. Chîșinău, bd. Gagarin,16; 
 •  Maximum or. Chîșinău, bd. Stefan cel Mare,65; 
 •  Maximum or. Chîșinău, str. Creanga,49; 
 •  Maximum or. Chîșinău, bd. Decebal,139; 
 •  Maximum or. Chîșinău, str. Mircea cel Batrin,24/6; 
 •  Maximum or. Bălți, bd. Stefan cel Mare,36; 
 •  Maximum or. Orhei, str. Vasile Lupu, 24; 
 •  Maximum or. Comrat, str. Tretiakov, 37A; 
 •  Maximum or. Taraklia, str. Lenin, 111; 
 •  Maximum or. Cahul, str. Piata independentii, 3. 


 5. Participanții la Promoție.

 •  Promoția este destinată persoanelor fizice, consumatori finali, cumpărători ai oricăror produse cu un preț mai mare decât 500 lei. Pentru a fi recunoscută calitatea de Participant, persoana fizică care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.


6. Mecanismul participării la Promoție și condiții de participare.

 In perioada Promoției, pentru  a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică sau juridică, trebuie sa achizitioneze  produse în sumă de la 500 lei (preț minim în chec).


 •  Proba achiziţionării produsului constituie bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului. Neprezentarea bonului fiscal care probează cumpărarea produsului promoţional privează cîştigătorul de dreptul de a primi premiul.


 •  La procurarea oricărui produs în valoare de 500 lei (sau mai multor produse pe un bon fiscal), unimomentan, participantul va primi bonul fiscal și un cupon de participare, pentru fiecare marfă mai mult decât 500 lei achitați. Cuponul este format din 2 părți, care au numere identice. Pe ambele părți, participantul va scrie data procurării, modelul produsului, numele, prenumele, numărul de telefon și semnează cuponul.


 •  O parte a cuponului cumpărătorul  îl aruncă în boxul pentru colectarea cupoanelor lîngă casa și o altă parte și bonul fiscal îi lasă la el pînă la Tombolă.  


 •  Tombola va avea loc pe data de 31 iulie 2020, la canalul JurnalTV, în direct la emisiunea „Savoare la Maximum”, ora 17:00.


 •  Premiile mari sunt trei automobile Renault Megane în completare Basic (de bază).  


 •  Participînd la tombolă, câștigâtorul își rezervă dreprul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media.  


 •  Câștigătorii vor fi apelați în timpul emisiunii. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul maximum.md.


 •  Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze la adresa bd. Gagarin, 16 (magazin Maximum) până la 09.08.2020.  


 •  Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate,  bonul fiscal  și partea detașabilă a  cuponului, care a rămas la el.  


 •  În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat.


 •  În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.  


 •  Organizatorul nu este responsabil pentru erori de imprimare ale numerilor pe cupoanele de participare și numelor premiilor .  


 7.  Produsele incluse în circuitul Promoției

 Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”Maximum” în sumă mai mare decît 500 lei  pe un bon fiscal.

 8.  Aderarea la Promoție

 •  Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional indicat în punctul 6 al Regulamentului. 
 •  Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).   
 •  Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat. 
 •  Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.  

 9. Beneficiarii premiilor oferite în cadrul Promoției.

 Premiul cîştigat în cadrul Promoţiei se acordă doar deţinătorilor de cupoane cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal), care probează achiziţia produsului promoţional. La acordarea premiului, cîştigătorul este obligat să prezinte un act de identitate şi să confirme în scris datele sale de identitate, precum şi faptul primirii premiului cîştigat. Cadourile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

 10. Cîștigurile, premiile Promoției (Gama de premii): 1 Renault Megane + 24 de premii de electocasnice

  


11. Desemnarea cîştigătorilor şi repartizarea premiilor Promoției.

 •  La eliberarea premiului, cuponul se restituie obligatoriu Organizatorului. Refuzul de restituire a cuponului promoţional privează cîştigătorul de a primi premiul. 
 •  Termenul pentru ridicarea premiului este de 7 (șapte) zile din momentul petrecerii Tombolei și anunțarea cîștigătorilor, după care Cîştigătorul pierde dreptul de a pretinde la cîştig.   
 •  La eliberarea premiului, persoanele responsabile vor înscrie numărul cecului (bonului de casă) şi datele de identitate ale cîştigătorilor. 
 •  Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani. 
 •   În conformitate cu Codul Fiscal RM, cumpărătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele  referitoare la produsul câștigat. 
 •  În cazul in care participanţii castigătorii nu vor putea accepta premiul din diferite motive, sau se va constata că ei nu au indeplinit condițiile de participare, ori se va constata o fraudă ce afectează validarea cîştigului, ulterior, premiul nu va fi acordat, iar cel acordat poate fi urmărit de către Organizator.    
 •  Decizia Organizatorului în orice privință a Promoţiei, inclusiv validarea cîştigului, acordarea premiului este finala și legala pentru toți participanții.  

12. Condiții de validare a cîștigătorilor.  

 •  Pentru ca un participant cîștigător să poată primi premiul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele conditii:  
 •  A îndeplinit în mod corespunzător conditiile de participare la Promoție; 
 •  Deține cuponul care are codul cîştigător. 
 •  Deţine bonul de casă pe produsele cîştigătoare. 
 •  Nu a  fost constatată careva fraudă. 
 •  La eliberarea premiului, cîştigătorul prezintă cec (bon fiscal), cuponul care are codul cîștigător,  acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului. 
 •  Achită impozitul refiritor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM 
 •  Semnează un act de primire a cadoului.

13. Protecția datelor personale.  

 •  Tuturor participanților  la Promoție  le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Privind  protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie  2011. 
 •  Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții iși exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de catre Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției. 
 •  Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi facute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

14.  Incetarea campaniei promotionale.  

 •  Prezenta Promoție poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie fortă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție.

15. Fraude și consecințele acestora.

 •  Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției. 
 •  Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa. 
 •  Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate. 
 •  Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

16. Litigii.  

 •  Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova. 
 •  Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiilor pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului cîştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamație. 
 •  Orice alte reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 7 (șapte) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

17.  Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor. 

18.  Premiile neacordate, inclusiv cele necîştigate în Promoţie, vor rămîne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.   

19. Organizatorul este indreptațit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției. 

20. Temeiul legal. Prezenta procedură de derulare a Promoției este întocmita și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova. 

21.  Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promotiei. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigator nu a indeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin cîștigatorului, fără alte despagubiri sau plăți. 

22. Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului. 

23. Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promoţional.


24.  Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.maximum.md, fără a fi necesar o publicare în sursele massmedia, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.  

(0)
Reducere 11%
Economie 200 lei
1799
1599
Tip: rotativ / Metoda de ras: uscat / Număr capete de bărbierit: 3 / Sistem de urmărire a conturului feţei: da
Cod produsului: 43355
(0)
6999
Putere maximă consumată, W: 900 / Număr de viteze: 6 / Funcţie Pulse: da / Număr de accesorii: 8
Cod produsului: 56320
(0)
Reducere 20%
Economie 200 lei
999
799
Gama setărilor de lungime, mm: 1-5 / Numărul setărilor de lungime: 4 / Timp de încărcare, ore,min: 8 / Timp de funcţionare, min: 45
Cod produsului: 57367
(0)
1299
Putere maximă consumată, W: 800 / Număr de viteze: 20 / Funcţie Pulse: da / Funcţie Turbo: da
Cod produsului: 59230
(0)
Reducere 10%
Economie 100 lei
999
899
Tip: 2.1 / Putere subwoofer, W: 20 / Putere boxe frontale, W: 16 / Raport semnal/zgomot, dB: 75
Cod produsului: 29984
(0)
169
Tip: Pachete pentru ambalatorul vacuum / Set: 50 buc
Cod produsului: 63113
(0)
899
Material carcasă: metal/plastic / Depozitare compacta: da / Dimensiuni (LxÎxA), cm: 174x89x66
Cod produsului: 27391
(0)
Reducere 10%
Economie 300 lei
2799
2499
Putere de aspirare, W: 240 / Putere maximă consumată, W: 1500 / Control: pe aparat / Clasa de eficienţă energetică: A
Cod produsului: 62647
(0)
979
Tip: pentru tabletă / Decorare: rezistent la șocuri / Form factor: husa-carcasa / Culoare: alb
Cod produsului: 62916
(0)
499
Tip: pentru telefon / Decorare: rezistent la șocuri / Form factor: husa-carcasa / Culoare: rosu
Cod produsului: 65382
Toate Articolele